Data publicació: 
20 febrer 2014
Autor: 
EuropeG

EuropeG ha publicat recentment un compendi de polítiques (Policy Brief núm. 4 que analitzen les reformes estructurals necessàries de la universitat per a promoure l’excel·lència, la competitivitat i la internacionalització del sistema universitari com a element clau per a garantir la competitivitat de l’economia espanyola.

D’una banda, l’informe analitza les característiques de la universitat espanyola que avui formen un milió i mig d’estudiants de primer i segon cicle i grau, i una mica més de cent mil estudiants de màster. La universitat rep un 29% de la inversió d’R+D i ocupa el 48% dels investigadors espanyols. Pel que fa a la producció, genera el 17% de les sol·licituds de patents nacionals i el 69% del total de publicacions científiques espanyoles.

D’altra banda, proposa tres eixos de reforma del sistema universitari espanyol, que han de permetre que la universitat incrementi el rendiment investigador, millori la capacitat formativa i desenvolupi l’acció de transferència de resultats de la recerca a l’empresa i a la societat. Aquests tres eixos consisteixen a incrementar l’autonomia de la universitat, augmentar els recursos econòmics que s’hi destinen i definir els reptes estratègics que orientin la seva acció.

En primer lloc, l’informe assenyala que cal dotar la universitat de més autonomia, seguint l’exemple dels països amb sistemes universitaris capdavanters, com ara un sol consell de govern, amb representants sense cap vincle directe amb la universitat i amb la capacitat de designar el rector; més capacitat executiva del rector per a poder seleccionar l’equip de direcció i els responsables acadèmics; uns mecanismes que assegurin la participació dels acadèmics en la política de la universitat, i una major autonomia de la universitat per a establir la política de professorat, l’oferta acadèmica i seleccionar els nous estudiants.

En segon lloc, destaca la necessitat de cercar un nou consens sobre el finançament, que garanteixi l’estabilitat en l’activitat universitària. Això implica, d’una banda, acordar els recursos públics que s’hi invertiran i, de l’altra, establir l’aportació privada. L’impacte de la consolidació fiscal en les universitats espanyoles s’ha traduït en una reducció del finançament públic a l’educació superior de més d’un 10% en el període 2008-2012.

En tercer lloc, argumenta la necessitat de repensar la missió de la universitat, que ha de comportar una reforma legislativa per a impulsar l’excel·lència, la competitivitat i la internacionalització del sistema universitari. En aquest sentit, el Govern espanyol ha fet efectiva la seva decisió de promoure aquest canvi de l’actual marc legal de 1983 mitjançant el Programa Nacional de Reformas.

EuropeG va ser fundat el 2011 per l’Institut d’Estudis de Barcelona (IEB) de la Universitat de Barcelona «amb la intenció de contribuir a la creació i difusió de l’opinió informada sobre temes considerats d’especial importància en el camp de l’economia i de l’orientació de la política econòmica a Catalunya, Espanya i Europa. El seu objectiu és analitzar i oferir propostes als actors rellevants en els àmbits institucional, econòmic, social i polític». Els membres d’Europe G són de reconegut prestigi, com Antoni Castells, Manuel Castells, Josep Oliver, Emilio Ontiveros i Martí Parellada.