Global Innovation Index 2013
Data publicació: 
28 octubre 2013
Autor: 
Cornell University, INSEAD i WIPO

La Cornell University, l’INSEAD i la World Intellectual Property Organization (WIPO) han publicat la sisena edició de The Global Innovation Index (GII).

Aquest document analitza el rendiment de 142 països a partir de 84 indicadors que tenen en compte la qualitat de les universitats, l’accés al finançament, els resultats de la innovació, etc. D’aquesta anàlisi en resulta un rànquing, que en aquesta edició es manté semblant al de l’any passat, amb Suïssa al capdavant i Espanya que millora tres posicions, de manera que se situa en la 26a.

Igualment el GII recull diversos articles que analitzen qüestions rellevants entorn de les polítiques d’innovació com ara l’emergència d’Àsia, el rol de les plataformes de negocis (hubs)i dels clústers industrials, entre d’altres. Dos d’aquests articles tracten un parell de temàtiques que destaquem per l’interès que tenen.

L’article titulat «The Evolving Geography of Innovation: A Territorial Perspective» identifica i analitza els nous territoris de la innovació global. Parteix de la hipòtesi que la crisi financera i econòmica iniciada el 2008, d’una banda, fa emergir la innovació com un element central per a desenvolupar nous paradigmes econòmics sostenibles i inclusius. i, de l’altra, posiciona els governs locals i regionals com als actors principals a l’hora de promocionar i planificar la innovació.

Per a dur a terme la identificació i l’anàlisi dels territoris intensivament innovadors, l’autor parteix de tres grups d’indicadors: el primer fa referència als resultats dels tradicionals indicadors de rendiment d’R+D i producció de patents; el segon, a l’origen i la destinació de la inversió estrangera (Foreign Direct Investment) en els sectors intensius en coneixement, i el darrer, als rànquings internacionals de sistemes locals d’emprenedoria.

De l’anàlisi se’n treuen tres conclusions. En primer lloc, la innovació es concentra en pocs territoris; en segon lloc, els nous nodes de la innovació territorial sorgeixen a la Xina i als països en desenvolupament, i en tercer lloc, s’incrementa la internacionalització dels sistemes locals d’innovació. S’entén per internacionalització la creixent interacció i col·laboració dels agents d’aquests territoris, però també els intercanvis d’inversions.
Així mateix es desprèn d’aquest article la importància que juguen les institucions públiques en l’àmbit local i regional per a promoure l’aterratge d’inversió estrangera que cerqui invertir en activitats intenses en coneixement, i alhora crear els instruments de mesura i anàlisi que permetin conèixer les dades pròpies i comparar-les amb altres territoris.

El segon article, titulat «The Role of the Enterprise Champion in Strengthening Innovation Hubs», destaca el paper imprescindible que juguen les grans empreses innovadores en la sostenibilitat d’un territori innovador. Les empreses triomfadores (enterprise champions) funcionen com a catalitzadores de la innovació a través d’atreure inversions per a empreses terceres, generen talent (a través d’spillovers, per exemple), promouen el contacte internacional de la resta d’agents del territori i estimulen la generació de coneixement que eventualment consumeixen.

L’estudi dels nodes d’innovació i el rol d’aquestes empreses permet a les institucions responsables de les polítiques públiques entendre i estimular l’emergència d’aquests nodes i clústers. Per això, entre altres elements, cal establir els sectors prioritaris de desenvolupament i, posteriorment, identificar i atreure aquestes empreses triomfadores.