Data publicació: 
23 febrer 2015
Autor: 
Associació Catalana d'Universitats Públiques

La tercera edició de l’informe «Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes» és una més d’una memòria ja consolidada a Catalunya sobre els resultats de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes. L’objectiu d’aquest informe és comunicar i fer visible l’activitat de recerca, innovació i transferència envers la societat del sistema universitari públic català.

L’informe del 2014 segueix la mateixa estructura i els mateixos apartats que els de les dues edicions anteriors. El que es pretén és assegurar la traçabilitat de les dades i facilitar-ne la lectura i la interpretació, així com el seguiment de l’evolució dels indicadors que presenta.

En el primer capítol s’analitzen els recursos econòmics que les universitats destinen a recerca i innovació, tant els que depenen de recursos competitius, és a dir, obtinguts en convocatòries públiques nacionals, estatals o internacionals, com els que provenen de fons no competitius. Això és el que mostren els principals indicadors econòmics:

• En línies generals, els indicadors referents a la captació de fons per a recerca i innovació de les universitats públiques catalanes l’any 2012 mantenen la seva tendència decreixent, tant en l’apartat de fons provinents de programes nacionals (català i espanyol) com en el vessant no competitiu.
• El retorn econòmic (55,4 M€) per a la participació en el 7è programa marc de la Comissió Europea és l’únic epígraf que manté la seva trajectòria a l’alça (27 %) i que creix específicament respecte a l’any 2011 (43,4 M€).
• Aquesta forta competitivitat de les universitats catalanes en l’àmbit internacional també es reflecteix l’any 2012 en el nombre de Starting Grants concedides (13) respecte a l’any 2011 (8) i en el nombre per milió d’habitants (1,73), que la situen per sobre de països com França (1,26) i Alemanya (1), i molt per damunt de l’Estat espanyol (0,56) (incloent-hi Catalunya), comportament que també es reprodueix en els altres programes de l’ERC, Advanced Grant i Proof of Concept, en el qual Catalunya ha obtingut tres dels quatre projectes de l’Estat espanyol.
• Malgrat aquest fort increment en el finançament internacional, els fons globals provinents de fons públics competitius han patit una davallada important, i han passat de201 M€ l’any 2011 a155,5 M€ l’any 2012. De la mateixa manera, els fons captats per via no competitiva han estat de 68,7 M€, un 10% menys que en l’any 2011 (76,4 M€).
• Per aquest motiu les universitats catalanes han vist reduïts en un 19% els seus recursos econòmics per a la recerca i la innovació l’any 2012 (224 M€), una situació molt similar a la que es va produir l’any 2011 (277 M€), en què el decreixement va ser del 20% respecte del 2010 (347 M€). La mitjana d’ingressos aconseguits per PDI a temps complet ha seguit la mateixa dinàmica, amb una disminució del 18% (30.878 € l’any 2012 respecte als aconseguits l’any 2011, que van ser de 37.575 €).


En el segon capítol s’analitza la producció científica de les universitats públiques catalanes, així com els corresponents impacte i eficiència. L’anàlisi es complementa amb la contextualització en l’àmbit català, espanyol, europeu i mundial de la manera següent:

• La disminució dels recursos econòmics dedicats a la recerca i la innovació no té encara un efecte visible en la producció científica, que ha augmentat respecte al període anterior analitzat. En termes quantitatius, les dades de SIR 2013 mostren que en el període 2007-2011 les universitats van generar més de la meitat de la producció científica de Catalunya.
• L’alta productivitat dels investigadors de les universitats catalanes fa que ocupin de nou les primeres posicions en l’àmbit estatal. La mitjana de publicacions per investigador, equivalents a jornada completa, de l’any 2013 (1,23 publicacions) és superior a la dels dos informes anteriors (0,94 el 2011 i 1,18 el 2012) i se situa un 86% per sobre de la resta de l’Estat (0,66).
• Una dinàmica similar s’observa en la producció de tesis doctorals durant el curs acadèmic 2012-2013 (2.073), que presenta un increment del 33% en els darrers cinc cursos.
• El 37,3% de les tesis han estat llegides per estrangers, xifra lleugerament superior a la de l’exercici anterior (35 %).
• Des d’un punt de vista qualitatiu, d’una banda, el sistema de recerca català se situa, amb la Gran Bretanya i Bèlgica, dins el grup reduït de països que presenten un alt impacte de la seva producció amb un baix nivell de despesa en R+D en relació amb el seu PIB. D’altra banda, la producció científica de les universitats catalanes en relació amb la població i la riquesa generada (PIB) ocupa una bona posició a la Unió Europea, i finalment, si es té en compte l’impacte de les publicacions, les universitats de l’ACUP es troben en posicions destacades respecte al mapa d’universitats europees i mundials.

En el tercer capítol s’analitzen els indicadors que mesuren la innovació i la transferència de coneixement a la societat: ingressos per llicències de patents, ingressos per convenis d’innovació amb empreses, creació d’empreses derivades dels resultats de recerca i càtedres universitat-empresa-societat. Les principals magnituds són aquestes:

• L’any 2012, les universitats catalanes van arribat a 113 sol·licituds de patents prioritàries, amb un increment del 33% respecte de l’any 2011.
• El segon indicador mostra les extensions internacionals de patent per la via de Patent Cooperation Treaty (PCT). Aquí s’observa com en l’any 2012 deixa de produir-se la tendència ascendent dels darrers anys i el total es queda en 68 extensions.
• Les retallades en l’apartat de personal de les universitats han afectat també el personal tècnic amb funcions de transferència, que ha patit un lleuger descens.
• Respecte de les empreses derivades, l’any 2012 n’hi havia 118 d’actives. Aquesta dada fa palès que les universitats continuen potenciant la creació d’empreses de base tecnològica com a instrument de transferència de coneixement i de generació de riquesa per al territori.

Finalment, en l’annex de l’informe es detallen els recursos humans que les universitats dediquen a la recerca. El monogràfic que acompanya aquesta edició 2014 està dedicat a presentar casos d’èxit de les universitats en la seva relació amb el món empresarial recollits en l’Atles de la Innovació a Catalunya de la Plataforma CTI. La col·laboració universitat-empresa és un camp en el qual les universitats poden avançar encara molt, i és la manera de transferir coneixement a la societat i de contribuir a la creació de vincles mútuament beneficiosos amb el teixit empresarial.

Per a construir l’informe s’han utilitzat com a principal font d’informació UNEIX, la base de dades del sistema universitari català, i s’ha completat, quan ha calgut, amb fonts complementàries (RedOTRI, CRUE, CDTI, ACCIÓ, Eurostat, INE, EPO, entre d’altres), així com també amb informació disponible al portal de Web Of Science.

L’informe es pot consultar íntegrament en el següent web: www.indicadorsuniversitats.cat.