• Contacte
Febrer 1, 2017

On the way to 2020: data for vocational education and training policies

European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)

La formulació de polítiques europees en educació i formació professional ha de recolzar-se en evidències sòlides. A l’informe On the way to 2020: data for vocational education and training policies, l’European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) ha seleccionat 36 indicadors per quantificar aspectes clau de l’educació i la formació professional i l’aprenentatge al llarg de la vida. La selecció es basa en la seva rellevància política i la seva importància per assolir els objectius Europa 2020.

L’informe explica els reptes i les oportunitats derivats dels desenvolupaments recents de la infraestructura estadística internacional i inclou dades comparables actualitzades del sistema estadístic europeu.

Aquesta publicació s’ha de considerar com una eina per ajudar els responsables polítics a comprendre i avaluar millor els desenvolupaments de l’educació i la formació professional a cada país. Si bé aquests indicadors no pretenen valorar els sistemes o polítiques nacionals, es podrien utilitzar per reflexionar sobre les situacions dels països i avançar cap als objectius estratègics establerts per Europa.

Els indicadors presenten panoràmiques estadístiques de tots els estats membres de la Unió Europea, juntament amb l’ex República Iugoslava de Macedònia, Islàndia, Noruega, Suïssa i Turquia.