• Contacte

18 setembre 2019

2019. Innovació i reptes socials a Catalunya

Malgrat la vitalitat de la seva economia, Catalunya no aconsegueix traduir la prosperitat en més benestar i cohesió social. Els indicadors de pobresa, desigualtat i exclusió social, que van veure’s agreujats arran de la crisi econòmica i financera, romanen estancats i alguns, fins i tot, en declivi. A tall d’exemple, l’any 2018, un 24,7% de la població catalana es trobava en una situació de risc de pobresa i/o d’exclusió social, un estat de vulnerabilitat que, avui en dia, és susceptible d’estendre’s a d’altres capes de la població i que, en alguns casos, esdevé crònic.

Aquest àmbit social fràgil es caracteritza, a més, per experimentar una profunda transformació ocasionada per diversos factors com la precarització del mercat laboral i l’atur, la problemàtica de l’accés a l’habitatge, les desigualtats en les diferents etapes del sistema educatiu, l’envelliment progressiu de la societat i l’arribada de la població estrangera, entre d’altres. Davant d’aquesta conjuntura, es posa de manifest la necessitat d’articular respostes innovadores i adaptables a les noves circumstàncies.

En aquest context, la universitat pot jugar un paper clau per tal d’impulsar dinàmiques i solucions basades en la innovació com a vector de canvi i transformació social. En efecte, la universitat té la capacitat d’estimular la recerca i proveir dades que es converteixin en coneixement sobre la realitat però, també, d’aglutinar i promoure les interaccions entre actors, propiciar entorns innovadors i identificar persones i institucions que assumeixin lideratges creatius i facilitin les condicions per a la innovació.

En el marc de les IV Jornades Catalunya Futura celebrades a Poblet, els dies 1 i 2 de juny de 2017, sota el títol ‘Innovació i reptes socials’, la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI) va assumir el compromís d’elaborar l‘Agenda d’innovació social a Catalunya per al període 2019-2021.

El SeminariInnovació i reptes socials a Catalunya‘ pretén analitzar quin és l’estat de l’ecosistema de la innovació social a Catalunya, així com conèixer d’altres experiències de països capdavanters en la matèria, com són el Regne Unit i el Canadà. Així mateix, es presentarà formalment l’Agenda i es debatrà sobre la seva implementació.